ตำบลท่าทราย


ชื่อตำบล
ตำบลนครนายก
ตำบลท่าช้าง
ตำบลบ้านใหญ่
ตำบลวังกระโจม
ตำบลท่าทราย
ตำบลดอนยอ
ตำบลศรีจุฬา
ตำบลดงละคร
ตำบลศรีนาวา
ตำบลสาริกา
ตำบลหินตั้ง
ตำบลเขาพระ
ตำบลพรหมณี
 
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าทราย มีแม่น้ำนครนายก เป็นศูนย์กลางของตำบล มีเรือขนส่งสินค้าจากจังหวัดต่างๆ เป็นทางผ่านไปยังพระนคร (กรุงเทพฯ) ในอดีต และพื้นที่ท่าทราย มีทรายมากอยู่มาก อยู่ที่กลางแม่น้ำ และมีอยู่แห่งเดียว คือบริเวณหน้าวัดท่าทราย เป็นลำน้ำที่ตื้นเขิน เป็นทางข้ามของวัว ควาย และช้าง เดิมเรียกว่า "บ้านเล่า" ต่อมาชาวบ้านทั่วไป เรียกกันว่า "บ้านท่าทราย" เมื่อตั้งตำบลจึงได้ชื่อว่า "ตำบลท่าทรายมาถึงทุกวันนี้ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวสวน, หมู่ที่ 2 บ้านท่าทราย, หมู่ที่ 3 บ้านท่าทราย, หมู่ที่ 4 บ้านคลองใหญ่, หมู่ที่ 5 บ้านบางไพร, หมู่ที่ 6 บ้านโรงหิน, หมู่ที่ 7 บ้านบางควายลุย

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีสภาพเป็นที่ลุ่ม พื้นที่เป็นดินเหนียว เหมาะแก่การเกษตรมีแม่น้ำนครนายกไหล่ผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก และตำบลบางอ้อ อ.บ้านนา
ทิศใต้ ติด ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,324 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,455 คน
ชาย 1,704 คน
หญิง 1,826 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก:ทำนา
อาชีพเสริม:ค้าขาย,ปลูกมะดัน,แปรรูปมะดันดอง แช่อิ่ม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดท่าทราย ม.3
2.วัดโพธาราม ม.2
3.วัดโรงหิน ม.6
4.วัดท่าศาลา ม.7
5.โรงเรียนวัดคลองใหญ่โพธาราม
6.โรงเรียนวัดโรงหิน
7.โรงเรียนท่าทราย