1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล
    1.1 ที่ตั้ง
          1) จัดตั้งเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2538
          2) ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 11 ถนน นครนายก - นางรอง ตำบลสาริกา
              อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


    1.2 การปกครอง แบ่งเป็น 12 หมู่บ้าน
          แบบประเภทหมู่บ้าน
            - หมู่บ้าน อพป. 12 แห่ง - หมู่บ้านปชด. - แห่ง
            - หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 12 แห่ง - หมู่บ้านแผ่นดินทอง - แห่ง


    1.3 ประชากร
         1) จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 9,292 คน ชาย 4,501 คน หญิง 4,791 คน
         2) จำนวนครัวเรือน 2,934 ครัวเรือน
         3) สัดส่วนอายุประชากร

     

ที่
ช่วงอาย
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 วัน - 3 ปี
4 ปี - 6 ปี
7 ปี - 12 ปี
13 ปี - 14 ปี
15 ปี - 18 ปี
19 ปี - 50 ปี
51 ปี -60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
115
139
296
205
329
1,957
752
708
125
143
315
232
354
2,244
643
735
240
282
611
437
683
4,201
1,395
1,443
2.64
3.10
6.73
4.81
7.52
45.21
15.35
15.88
รวม
4,501
4,791
9,292
100