บุคคลากร อบต.สาริกา

     

ว่าที่ ร.ต. อิทธิราช	ภาพพิมพ์ใจ
ว่าที่ ร.ต. อิทธิราช   ภาพพิมพ์ใจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา

พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา  สำนักงานปลัด
พรทิพา
กาญจนา
วิรัชญา

นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวอรุณีย์ กาลิก  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 5

นางสาวกาญจนา  นิภานันท์ 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน5

นางวิรัชญา พรหมบุตร  
บุคลากร 4

นางสาวณัฐธนารีย์ แพทยานันท์
นิติกร 4

นางเบญจมาศ สุดสงวน 
เจ้าพนักงานธุรการ 2

นายสิทธิชัย โพธิ์เงิน
คนขับรถขยะ

นางสาวยุพิน แก้วสาลี  
คนงานทั่วไป

ชุติมา
อรวรรณ
รอรูปภาพ
รอรูปภาพ

นางสาวชุติมา  พฤกษวานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรวรรณ  บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประสิทธิ์   หัดโท
คนงานประจำรถขยะ

นายไพฑูรย์  อ่อนจ้อย
คนงานประจำรถขยะ

นายมนตรี ภูระสิงห์   
คนงานประจำรถขยะ

นายนรุตม์ชัย   เพิ่มพูนพัชรสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายไพฑูรย์ จิตสอาด
พนักงานขับรถยนต์

นายสาวจิตติมา มีคำ
ผช.เจ้าพนักงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

รอรูปภาพ

นางอุไร  น้อยจันทร์วงษ์
นักการ-ภารโรง

นายประหยัด บุญคง
  คนงานประจำรถขยะ

นางสาวกอบกุล เก้ากิตติ์  
คนงานทั่วไป

นางสาวจุฑารัตน์ เพชรประเสริฐ   คนงานทั่วไป

รอรูปภาพ

นายประสงค์ ขุนทอง 
ยาม

 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา  ส่วนโยธา

นายวีระ บุญสำเร็จ
หัวหน้าส่วนโยธา

นายศุภเมธ อ่ำดอนกลอย 
นายช่างโยธา 2

นายวิชา เอี่ยมสำอาง
ช่างโยธา

นายปริญญา สกลวัฒนางกูร
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายกิจธิศักดิ์ โสระวะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวพรทิพย์   บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจ

นายนิกร สืบจากศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายเทิดภูมิ บุญสำเร็จ
คนงานทั่วไป

พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา  ส่วนการคลัง
หน.ส่วนการคลัง
ศิริรัตน์ กำพุด
ประคอง

นางพัณณ์ชิตา ธนศักดิ์ภัคศิริ
หัวหน้าส่วนการคลัง

นางสาวศิริรัตน์ กำพุด
เจ้าพนักงานพัสดุ 3

นางสาวประคอง โสดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3

นางนันทวัน สุขทอง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

รุงอรุณ หลักทรัพย์
วีระวรรณ เชียงแสน
บุษบา ทับสีแก้ว

นางสาวจินตนาพร เพ็ชรเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรุ่งอรุณ หลักทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาววีระวรรณ เชียงแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวบุษบา ทับสีแก้ว   
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

       

พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา  ส่วนการศึกษา

รอรูปภาพ
รอรูปภาพ

นางกนกวรรณ โพธิ์พันธุ์ 
บุคลากร 5

นางปิยะมาศ เลิศจามีกร
นักวิชาการศึกษา 4

นางสาวจรัญญา   อุทจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสุกัญญา กุลมงกุฎ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

รอรูปภาพ
รอรูปภาพ

นางภัทราวรรณ ดาภี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางปดิวรัดา ชัยณรงค์รัตน ์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสาวบุญเรือน สายะโน
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสาวทองพูน สืบจากศรี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางศันสนีย์ บุตรแสง
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสาวสุภาพร โต๊ะยียา 
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสาวพรทิพย์   จิตรเสงี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางวิจิตรา ทองดี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางวัลภา โพธิ์เงิน
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสนม แอสระ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย